Kosten en praktische zaken

Kosten

 

De praktijk van Corinne de Beer valt onder psychosociale therapie NVPA/RBCZ. 

U kunt hier zien of uw polis de behandeling deels vergoedt: vergoedingen 2022 

U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht de mate of vorm van vergoeding. Raadpleeg altijd uw polis!

Algemene voorwaarden

  • Een consult bedraagt 50 minuten en kost €95,-. 
  • De voorlopige diagnose en het behandelplan en de vermoedelijke duur van de behandeling worden met u besproken in de intake-fase. Tevens wordt u gevraagd uw akkoord te geven voor de huisregels en het behandelplan.
  • U heeft geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. Indien nodig of gewenst, kan er overlegd worden met uw huisarts over uw klachten en over de behandeling of eventuele verwijzing
  • Voor een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt € 50,- in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. U kunt uw afmelding telefonisch of per email doorgeven. Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk de vrijdag voorafgaand afgezegd moeten worden.
  • U hebt ten allen tijde het recht om de behandeling of begeleiding te beëindigen. Kondig dit a.u.b. vooraf aan. Zo kan er rekening worden gehouden met afronding en/of (door)verwijzing.
  • Wanneer betaling uitblijft, wordt incassobureau Medicas ingeschakeld. De MediCas betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. 

Waarborgen kwaliteit in de praktijk

De praktijk 'Corinne de Beer, psycholoog' is vanaf november 2021 in het bezit van een visitatiecertificaat en voldoet daarmee aan de professionele standaard. Op uw verzoek kan overleg plaatsvinden met medebehandelaars.

Corinne de Beer is actief deelnemer van verschillende, ook internationaal samengestelde intervisiegroepen waar meer complexe problematiek wordt besproken. Dit gebeurt altijd anoniem.

 logo RBCZ

Voorwaarden psychosociale zorg

  • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.
  • Wanneer uw behandeling valt onder psycho-sociale therapie betaalt u contant € 95,- per consult. U krijgt een nota mee die (gedeeltelijk) vergoed wordt via uw aanvullende polis. Deze dient u zelf in bij uw zorgverzekering.

Bij werkgerelateerde problematiek is uw werkgever mogelijk bereid om een bijdrage te betalen om u fit en gemotiveerd aan het werk te houden of helpen. Hoe dit vormgegeven kan worden, bespreekt Corinne graag met u.

 

 

 

 

 

Privacy, geheimhouding en de Wet AVG 2018

 

Op 25 mei 2018 is de wet AVG ingegaan. De praktijk voorziet sindsdien in een extern en intern privacyreglement. 

Wanneer u bij mij in behandeling komt, is het nodig u op de hoogte te stellen van het privacy-beleid voor intern gebruik. Opent u daarvoor de volgende link. Ook kunt u het privacy statement voor extern gebruik doornemen via de volgende link.

 

Uw gegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Dit geldt voor contact met uw huisarts, bedrijfsarts, familieleden of wie dan ook.

Met ingang van 2014 verplicht de NZA om na de behandeling uw gegevens versleuteld en geanonimiseerd aan hen aan te leveren, voor statistische doeleinden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u bij Corinne in de spreekkamer een privacyverklaring tekenen. In dat geval worden uw gegevens NIET aangeleverd aan de NZA.

 

Beleid Sociale Media

Welke interacties kunnen plaatsvinden via sociale media?

Interactie

Corinne wil liever geen berichten via Linkedin, Twitter of Facebook van u ontvangen. Deze media zijn niet veilig genoeg voor persoonlijke berichten. Bovendien is de kans groot dat zij ze niet leest, terwijl u in de veronderstelling bent van wel.

E-mail

U kunt Corinne via e-mail of telefonisch bereiken, voor algemene informatie. Wanneer uw bericht inhoudelijk ingaat op de behandeling, verloopt dit via MyMindspace.

Tijdens de intake-fase krijgt u een mail met een inlogcode voor MyMindpace. Via dit beveiligde platform kunnen wij berichten uitwisselen. U kunt ook iets opschrijven en meenemen zonder dit digitaal aan te kondigen.

Vriendschapsverzoeken

Corinne accepteert geen vriendschapsverzoeken van huidige of ex-clienten op sociale media. Wanneer zij dit zou doen, zou de wederzijdse privacy op het spel staan. Het kan de grenzen van de therapeutische relatie vertroebelen.

Facebook

Naast deze website bestaat er ook een facebookpagina van de praktijk. Deze pagina heeft als doel om vakinhoudelijke links, lezingen of evenementen te delen met geïnteresseerden. Deze pagina is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. U kunt de pagina volgen. Wel is het handig om te weten dat uw naam herleidbaar is en dat hiermee uw privacy in gevaar kan komen.

Twitter

Op Twitter post Corinne nieuws- of vakinhoudelijke berichten. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor collega's. Het staat u vrij om deze tweets te lezen en/of te volgen, maar ook hier is het handig om te weten dat uw privacy daarmee niet gegarandeerd is. 

Als u materiaal tegenkomt over Corinne of haar praktijk en het houdt u bezig, bespreek dit dan met haar in de beslotenheid van de spreekkamer. Bij twijfel over de duidelijkheid van deze huisregels, verzoekt Corinne u om dit tijdens de sessies ter sprake te brengen.

 

Geschillen of Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. Deze zal  behandeld worden volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. Corinne de Beer is hiervoor aangesloten bij P3NL. (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen)

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met Corinne de Beer te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw behandelaar uw onvrede of klacht op.

 

Als u er samen niet uitkomt

 

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw behandelaar, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De behandelaar om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier, u vindt deze hier: Klachtenformulier_P3NL.doc

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per aangetekende post naar

Klacht&Company
Postbus 3106
2601 DC Delft

Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan mij of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres. Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 234 1601 of 06 4966 5350.

 

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en mij zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan. Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel. Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven.

 

Ernstige klacht

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij de Inspectie van de Volksgezondheid, een civiel rechter of het Tuchtrecht Complementaire Zorg. (TCZ) Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep en is bereikbaar via TCZ, Postbus 297,  4700 Roosendaal, telefoonnummer 0165-567 014.